ANUNȚ

Primăria Municipiului Suceava organizează concurs

Primăria Municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional asistent la Serviciul turism și cultură – Direcția proiecte europene, turism, cultură și transport.

imăria Municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional asistent la Serviciul turism și cultură – Direcția proiecte europene, turism, cultură și transport din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Suceava, în baza art. II din Legea nr. 203/2020 privind modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu respectarea condițiilor generale prevăzute de art. 465 alin.(1) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Concursul de recrutare constă în 3 probe succesive, respectiv: selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviul.

Condiţiile de desfăşurare a concursului de recrutare sunt următoarele:

 •     Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava în termen

de 20 de zile de la data publicării anunţului concursului pe site-ul Primăriei Municipiului Suceava, respectiv în intervalul 14 ianuarie – 2 februarie 2022;

 •     Proba scrisă se va desfăşura în data de 15 februarie 2022, cu începere de la ora 1000  

la sediul Primăriei municipiului Suceava.

     Condițiile specifice de participare la concurs sunt următoarele:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă din domeniul: drept sau management, cu specializarea management;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 1 an.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Exercitarea raporturilor de serviciu se realizează pe perioadă nedeterminată.

            Dosarul de concurs se constituie în mod obligatoriu din:

 • formularul de înscriere;
 • curriculum vitae, model comun european;
 • copia actului de identitate;
 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau perfecţionări;
 • copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei pubice;
 • cazierul judiciar;
 • copia adeverinţei care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 • declaraţie pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Copiile de pe actele precizate mai sus se prezintă legalizate sau însoţite de documentele originale,  care  se  certifică  pentru  conformitate  cu  originalul  de  către secretarul comisiei de concurs.

Coordonate de contact: Municipiul Suceava, B-dul 1 Mai nr. 5A,  tel: 0230-212696, interior 252, fax: 0230-520593, persoana de contact – Pînzariu Raluca, consilier Serviciul resurse umane, email ralucap@primariasv.ro.

PRIMAR,

         Ion Lungu