ANUNȚBREAKING NEWSULTIMA ORĂ

IPJ Suceava scoate la concurs 3 functii de ofiter de politie, specialitatea Ordine Publica – modalitatea trecerii agentilor de politie in corpul ofiterilor de politie

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, bd. 1 Mai, nr. 9, organizează,

C  O  N  C  U  R  S :

Secţiunea I – Posturile scoase la concurs

Pentru ocuparea unui număr de 3 posturi vacante de OFIȚERI DE POLIȚIE SPECIALITATEA ,,ORDINE PUBLICĂ” EXISTENTE ÎN STATUL DE ORGANIZARE AL UNITĂȚII, PRIN MODALITATEA TRECERII AGENȚILOR ÎN CORPUL OFIȚERILOR DE POLIȚIEdupă cum urmează:

 • ofiţer I la Secția 12 Poliție Rurală Preutești, prevăzut la poziția 1221 din statul de organizare al unității;
 •  ofiţer IV la Secția 14 Poliție Rurală Vama, prevăzut la poziția 1271 din statul de organizare al unității;
 • ofiţer specialist III la Secția 15 Poliție Rurală Vatra Dornei, prevăzut la poziția 1297 din statul de organizare al unității.

 

Secţiunea a II-a – Condiţii de participare

 

Poate participa la concurs/examen, agentul de poliție care îndeplinește cumulativ următoarele condiţii:

 1. este declarat ”apt” la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
 2. nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare;
 3. nu este pus la dispoziție ori suspendat din funcție în condițiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) și h) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul Polițistului, cu modificările și completările ulterioare;
 4. a obținut calificativul de cel puțin ”bine” la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
 5. să dețină permis de conducere pentru categoria B;
 6. să dețină/să obțină avizul pentru desemnare în structurile poliției judiciare;
 7. să dețină/să obțină avizul pentru desemnare ca polițist rutier;
 8. să dețină/să obțină autorizație de acces la informații clasificate secrete de stat, nivelul ,,Secret”
 9. să aibă studiile și cunoștințele corespunzătoare cerințelor postului pentru care candidează, respectiv:
 • studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă sau studii universitare de licenţă, ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna) absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

            Atenţie! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunţ.

            Secţiunea a III-a – Reguli privind înscrierea la concurs

 

Înscrierea candidaților se va realiza pe structură, respectiv pe toate posturile nominalizate mai sus, specialitatea ordine publică, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceavaurmând ca repartizarea pe posturi a candidaţilor declaraţi „admis” să se realizeze în ordinea descrescătoare a notelor finale obținute.

Înscrierea se realizează, în perioada 11.08.2023-25.08.2023 (pe data de 25.08.2023 doar până la orele 16:00), exclusiv online la adresa de e-mail sursaexterna@sv.politiaromana.ro .

Pe data de 25.08.2023, după orele 16:00, nu vor fi luate în calcul cererile de înscriere însoțite de documentația solicitată.

 

În următoarea zi lucrătoare, ulterioară îngistrării cererii de înscriere însoțită de documentația aferentă, candidaților li se va transmite un e-mail de la aceeași adresă, respectiv sursaexterna@sv.politiaromana.ro, de confirmare a primirii cererii precizându-se și numărul de înregistrare și codul atribuit candidatului.

În situația în care candidatul nu primește confirmare în termenul prevăzut mai sus, acesta se poate adresa Serviciului Resurse Umane la nr. de telefon 0230/203112, 0230203114, int. 20112, int. 20114, iar în cazul în care situația nu s-a soluționat, are posibilitatea de a se prezenta fizic la Serviciul  Resurse Umane din municipiul Suceava, bld. 1 Mai, nr. 9, în vederea clarificării.

 

ATENȚIE! Se recomandă tuturor candidaților să evite înscrierea la alte concursuri organizate de Poliția Română, la aceeași dată, întrucât testele scrise se vor desfăşura concomitent.

Înscrierea candidaţilor se va face pe bază de cerere de înscriere, conform modelului anexat, și a documentelor, în volum complet, specificate în anunţ, ce vor fi scanate în format PDF și transmise împreună la adresa de e-mail sursaexterna@sv.politiaromana.ro.

Atenție! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poștă, inclusiv poștă militară sau prin orice alte mijloace decât prin e-mail, astfel că nu vor fi luate în considerare.

 

Reguli privind transmiterea documentelor necesare înscrierii, menționate mai sus:

– documentele care necesită a fi completate (Ex. cererea de înscriere, declarații, etc.) vor fi printate de către candidat, completate olograf, datate și semnate, iar ulterior scanate în format .pdf și transmise în format electronic pe adresa de e-mail indicată mai sus (candidații vor manifesta atenție maximă ca documentele să fie completate corect și integral);

– fiecare document va fi scanat și salvat într-un fișier pdf separat, denumirea fișierului fiind compusă din numele candidatului și conținutul fișierului (exemplu: Marinescu Ioan – act identitate, Marinescu Ioan  – cerere înscriere, etc.);

– toate documentele vor fi scanate în format pdf, candidații urmând a verifica înaintea transmiterii, conținutul fișierului pdf scanat, respectiv faptul că, conținutul este scanat integral (corespunde cu documentul original Ex: diploma de licență, suplimentul la diploma/foaia matricolă sunt scanate față verso) și sunt lizibile;

– toate documentele menționate mai sus vor fi transmise în format electronic printr-un singur e-mail (ca atașamente la e-mail), mărimea totală a tuturor documentelor transmise de către candidat (fișierele pdf atașate e-mailului) pentru înscriere la concurs nu trebuie să depășească 50 MB;

– e-mailul transmis de către candidat va avea subiect (titlu) de următoare formă: grad (opțional) nume, prenume, candidat, conținutul e-mailului și concursul la care se înscrie (Ex: Candidatul /Agent de poliție Marinescu Ioan de recrutare înscriere concurs TCO – OP).

 

ATENȚIE! Documentele transmise de către candidat vor fi printate și prezentate comisiei de concurs pentru activitatea de validare/invalidare a candidaturilor. La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în anunţul de concurs. Candidații poartă întreaga răspundere dacă transmit dosare de recrutare incomplete sau incorect întocmite.

Pentru participarea la concurs agenții de poliție vor prezenta un dosar de recrutare care va conține următoarele documente:

 1.       cererea de înscriere conform modelului anexat;
 2.       Curriculum Vitae, model Europass conform modelului anexat;
 3. copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului (diploma de licență și foaia matricolă/supliment la diplomă, etc. ). Se vor accepta adeverințele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor. Termenul de valabilitate al adeverinței de studii se calculează de la data finalizării studiilor, nu de la data eliberării adeverinței de către instituția de învățământ. Documentul trebuie să fie în perioada de valabilitate la data susținerii concursului. Agenții de poliție care au absolvit studiile impuse de cerinţele postului în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere și Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice.
 4.       copia actului de identitate și copia permisului de conducere pentru categoria B;
 5. copii ale certificatului de naștere al candidatului, soțului/soției și fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum și, după caz,  ale hotărârilor judecătorești privind starea civilă;
 6. declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare (conform modelului);
 7. adeverința eliberată de structura de resurse umane a unității în care este încadrat agentul de poliție din care să reiasă mențiunile precizate la art. 27^45 lit. b), c) și d) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare (din cuprinsul adeverinței trebuie să reiasă următoarele: 1) agentul de poliție nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare; 2) acesta nu este pus la dispoziție ori suspendat din funcție în condițiile art. 27^21 alin. (2) sau ale art. 27^25 lit. a), b) și h) din Legea nr. 360/2002; 3) cel în cauză a obținut calificativul de cel puțin ”bine” la ultimele două evaluări anuale de serviciu).

Adeverința este necesară doar candidaților care sunt încadrați în unități deservite de alte structuri de resurse umane decât Inspectoratul de Poliție Județean Suceava și este valabilă numai dacă a fost eliberată ulterior publicării anunțului.

 

            Atenţie! După data limită de înscriere, respectiv data de 25.08.2023, orele 16:00, nu vor mai fi luate în considerare documente necesare completării dosarului de candidat.

 

La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite.

 

Atenţie! Candidatul declarat ”admis” va prezenta documentele în original, în vederea certificării  pentru conformitate cu originalul a copiilor documentelor transmise electronic la înscriere, care vor fi semnate de către persoana desemnată şi de către candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor. 

În situaţia în care candidatul declarat ”admis” nu prezintă toate documentele solicitate şi/sau nu prezintă documentele în original în vederea certificării pentru conformitate a copiilor şi/sau în situaţia în care se constată că documentele prezentate nu sunt autentice, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 57^1 alin. (5) din O.M.A.I. nr. 140/2016, respectiv în cazul neîndeplinirii acestei condiții, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute.

 

Listele candidaturilor validate/invalidate vor fi publicate, la data de 12.09.2023, pe pagina de internet a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava, https://sv.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs şi la avizierul unităţii.

 

Secțiunea a-IV-a – Reguli privind evaluarea psihologică

 

Întrucât această activitate este de competența Centrului de Psihologie al M.A.I., data, ora, locul şi celelalte detalii vor fi stabilite de această unitate, în funcţie de numărul de candidaţi şi vor fi comunicate acestora prin postare pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava, https://sv.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs şi la avizierul unităţii.

 

Rezultatele la testarea psihologică se postează pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava, https://sv.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs şi la avizierul unităţii.

Atenţie! Agenții de poliție nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul unde se va organiza testarea psihologică, fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a paginilor de Internet indicate mai sus.

Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea testării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

 

După finalizarea activității de evaluare psihologică, comisia de concurs va analiza candidaturile, urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea dosarelor de recrutare ale candidaților.

Lista candidaților ale căror dosare au fost acceptate, precum și lista candidaților a căror candidatură a fost invalidată, vor fi postate pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava, https://sv.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs şi la avizierul unităţii.

La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite.

Orice alte modificări în calendarul desfăşurării concursului vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor prin postarea unui anunţ pe pagina de internet a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava, https://sv.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs şi la avizierul unităţii.

 

Secţiunea a V-a – Desfăşurarea concursului

 

Proba scrisă va consta într-un test scris, de tip grilă, elaborat de către Comisia Centrală de Concurs din cadrul I.G.P.R., din tematica şi bibliografia recomandată (anexa nr.1), având ca scop verificarea cunoştinţelor de specialitate pe care le au candidaţii şi va avea loc la data de 16.09.2023.

Numărul de subiecte va fi stabilit de Comisia Centrală de Concurs.

Durata de rezolvare a testului este de 3 ore.

Pentru a fi declarat „admis”, candidatul trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

Ora şi locul unde se va desfăşura proba scrisă se vor stabili, în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica acestora prin postarea unui anunţ ulterior pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava, https://sv.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs şi la avizierul unităţii.