BREAKING NEWSJUSTIȚIE

Concurs de angajare la DNA!

Direcția Națională Anticorupție organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice specifice de execuție vacante de specialist, specializarea tehnologia informației și comunicației, la Serviciul Teritorial Iași din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (ID post 429229)

Concursul va avea loc la sediul Direcției Naționale Anticorupție din Piața Valter Mărăcineanu nr. 1-3, Sector 1, București și va cuprinde 3 etape:
selecția dosarelor de înscriere la concurs;

proba scrisă, la data de 13 iunie 2023, ora 10:00;

interviul, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise probei scrise.

Interviul va fi înregistrat audio-video pe suport magnetic.

Condiții generale de participare, conform art. 465 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ:
cetățenie română și domiciliul în România;cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
vârstă de minimum 18 ani împliniți;
capacitate de exercițiu deplină;
să fie apt din punct de vedere medical și psihologic să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii;
îndeplinește condițiile de studii și de vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;
îndeplinirea condițiilor specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice;
nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;
nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
nu a fost lucrător a Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Condiții specifice de participare:

studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în:
Domeniul fundamental Matematică și științe ale naturii – ramurile de știință Informatică sau Matematică;
Domeniul fundamental Științe inginerești – ramurile de știință Ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației sau Inginerie electrică, electronică și telecomunicații;
Domeniul fundamental Științe sociale – ramura Științe economice – domeniile universitare Cibernetică și statistică sau Informatică Economică – domeniul de licență Cibernetică, statistică și informatică economică;

vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani;

cursuri de specializare/perfecționare în domeniul de specialitate sau al altor domenii necesare activității, atestate prin certificate/diplome/atestate specifice.

Durata normală a timpului de lucru este de 8h/zi, respectiv 40h/săptămână.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului (în perioada 8-29 mai 2023, între orele 9:00-15:00), la sediul Direcției Naționale Anticorupție din Piața Valter Mărăcineanu nr. 1-3, Sector 1, București, și vor conține în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008:
formularul de înscriere, prevăzut în anexa nr. 3 a H.G.nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare);
curriculum vitae, modelul comun european;
copia actului de identitate;
copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă, și, după caz, în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea funcției;
copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
cazierul judiciar;
declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia în condițiile prevăzute de legislația specifică;

Adeverințele care atestă vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D a H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului, calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.

Atribuțiile prevăzute în fișa postului:

1. Din dispoziția scrisă a procurorului, aprobată de procurorul șef serviciu/secție, întocmește constatări tehnico-științifice în dosare penale din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, materializate în procese-verbale de percheziție informatică și/sau rapoarte de constatare;
2. În situația în care materialele puse la dispoziție de procuror sunt insuficiente, comunică aceasta procurorului, prin notă motivată, în vederea completării;
3. Transmite procesul-verbal de percheziție informatică/raportul de constatare, după finalizare, procurorului de caz, prin intermediul grefei;
4. În vederea soluționării unitare a cauzei, colaborează permanent cu procurorul, ofițerii de poliție judiciară la instrumentarea dosarului penal;
5. Întocmește note de constatare în dosare cu documentație incompletă și propune ridicarea de documente necesare întocmirii raportului de constatare tehnico-științifică;
6. În cazul investigațiilor care privesc verificări de specialitate, prin intermediul procurorului, stabilește tematici de lucru și obiective pentru echipe de control formate din reprezentanții instituțiilor abilitate;
7. Analizează actele de control și de constatare ale instituțiilor cu atribuții în domeniu;
8. În vederea clarificării aspectelor tehnice privind urmărirea penală, colaborează cu procurorul și ofițerul de poliție judiciară la întocmirea planului de anchetă;
9. Întocmește note de răspunsuri la obiecțiunile formulate de experții tehnici autorizați la rapoartele de constatare întocmite de specialiști, la solicitarea procurorului;
10. Formulează obiecțiuni la expertizele tehnice judiciare întocmite de experții tehnici autorizați, la solicitarea procurorului;
11. Colaborează cu procurorul de instanță în vederea lămuririi aspectelor și fenomenelor din domeniul IT care se regăsesc în rechizitorii și rapoartele de constatare.