ANUNȚULTIMA ORĂ

Anunţ privind organizarea LICITAŢIEI PRINCIPALA de vânzare de masă lemnoasă pe picior din fondul forestier proprietate publica a statului administrat de Direcţia Silvică Suceava pentru producţia anului 2024

Anunţ privind organizarea LICITAŢIEI PRINCIPALA de vânzare de masă lemnoasă pe picior din fondul forestier proprietate publica a statului administrat de Direcţia Silvică Suceava pentru producţia anului 2024
1. Organizatorul licitaţiei: DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul in Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6, telefon 0230/217685, 0230/522564 fax 0230/521783, e-mail: office@suceava.rosilva.ro
2. Data şi ora desfăşurării licitaţiei:
• 24.11.2023 ora 11:00 pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a statului al ocoalelor silvice: Broșteni.
• 27.11.2023 ora 09:00 pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a statului al ocoalelor silvice: Crucea, Dorna Candrenilor, Vatra Dornei, Iacobeni.
• 28.11.2023 ora 09:00 pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a statului al ocoalelor silvice: Cârlibaba, Breaza, Vama, Moldovița, Frasin, Stulpicani,
Gura Humorului.
• 29.11.2023 ora 09:00 pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a statului al ocoalelor silvice: Putna, Falcău, Brodina, Mălini, Rașca, Dolhasca, Pătrăuți şi
Adâncata.
1. Locul desfășurării licitației: platforma de licitație electronică a DIRECŢIEI SILVICE SUCEAVA, disponibilă la adresa picior.licitatiedssv.ro
3. Tipul licitației: licitație ELECTRONICĂ
4. Licitația este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare.
6. Data desfășurării şi ora începerii preselecției: 15-16.11.2023, începând cu ora 9 La
preselecție nu participă operatorii economici.
7. Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: Dosarele conţinând documentele solicitate conform Regulamentului aprobat prin HG 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare, se vor trimite DOAR prin poşta electronică (la adresa office@suceava.rosilva.ro sau licitatiedssv@gmail.com), în format pdf, semnate cu semnătura electronică
calificată sau sigiliu electronic calificat. Pentru înscrierea la LICITAŢIA ELECTRONICA operatorii economici vor transmite o cerere de înscriere la licitația electronică, cu indicarea identității lor electronice (adresa de e-mail validă a operatorului) conform modelului din Formularul 2, la care se anexează documentele solicitate conform Regulamentului aprobat prin HG 715/2017, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 14.11.2023, ora 16 00
.
8. Lista partizilor/grupajelor de partizi care se licitează, preţul de pornire la licitaţie pentru fiecare partidă/grupaj de partizi sunt afişate la sediul organizatorului şi pe site-urile: www.produselepadurii.ro, www.rosilva.ro şi www.silvasv.ro;
9. Volumul total de masă lemnoasă pe picior proprietate publică a statului oferit la
licitaţie 267.411,28 m3,
a) din care pe natură de produse:
– produse principale: 144.987,49 (m3);
– produse lucrări conservare: 40.504,62 (m3);
– produse secundare: 2839,25 (m3);
– produse accidentale: 79.079,92 (m3);
b) pe specii şi grupe de specii:
– răşinoase: 218.207,51 (m3);
– fag: 40.417,96 (m3);
-quercinee 183,88 (m3);
– diverse moi: 2554,76 (m3);
– diverse tari: 6047,11 (m3);
Masa lemnoasă pe picior în volum de 267.411,28 m3 care se oferă spre vânzareprovine din fondul forestier proprietate publică a statului certificat în sistemul Forest
Stewardship Council® FSC®.
10. Partida/grupajul de partizi rămasă/rămas neadjudecată/neadjudecat după încheierea licitaţiei principale NU se poate adjudeca prin negociere, conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin H.G. 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare.
11. Caietul de sarcini poate fi procurat de pe pagina organizatorului licitatiei www.silvasv.ro începând cu data de: 24.10.2023.
12. . Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei:
• informaţiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, condiţiile tehnice şi modalităţile concrete de realizare a conectării:
➢ conectarea se realizează introducând picior.licitatiedssv.ro în bara de adrese a browser-ului de internet.
➢ dispozitive ce pot fi utilizate: Calculator PC/ Laptop/ Tableta/ Telefon smartphone (cu sistem Android, IOS, etc);
➢ conexiune la internet stabilă: Mobilă: minim 3G+(H+), de preferat 4G sau Fixă: minim 10mbps;
➢ Dispozitiv cu browser de internet, cu posibilitate de suport a următoarelor browsere: Chrome , Opera, Mozilla, Safari, sau Microsoft ®EDGE,
➢ Riscurile neîndeplinirii condiţiilor tehnice minime de conectare la platforma electronică de licitaţie, conexiunea stabilă la internet, inclusiv cazul fortuit, cad în sarcina operatorului economic după începerea licitaţiei.
➢ se recomandă actualizarea sistemelor de operare ale dispozitivelor, precum şi a
browserelor de internet;
• criteriul de atribuire: preţul cel mai ridicat
• Licitaţia electronică se desfăşoară într-o singură rundă de licitare, conform paşilor descriși în caietul de sarcini, în ordinea partizilor/grupajelor de partizi de la ocoalele silvice programate a se licita, conform anunţului de licitaţie şi caietului de sarcini. Licitaţia electronică se închide după ultima partida de la ultimul ocol programat, iar ora estimată de finalizare în ziua de licitaţie este ora 19.00.
• Partida/grupajul de partizi pentru care se face o singură ofertă, aceasta/acesta se adjudecă conform prevederilor art. 29 alin. (5) din Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate
publică aprobat prin HG 715/2017, cu modificările și completările ulterioare.
• Pentru facilitarea ofertării, operatorii economici au 3 (trei) posibilități, din care două butoane „Licitează “și „Licitează +5”, respectiv un câmp în care se poate introduce de la tastatură un preț valid (mai mare decât ultima ofertă), astfel:
• prin acționarea butonului „Licitează”, se ofertează cu 3 (trei) lei peste oferta anterioară,;
• prin acționarea butonului „Licitează +5”, se ofertează cu 5 (trei) lei peste oferta anterioară
• prin înscrierea unui preț unitar va unitar valid în caseta dedicată (mai mare decât ultima ofertă), urmată de acționarea butonului „Licitează”
• Operatorul economic este admis să participe la licitaţia electronică dacă, contravaloarea garanţiei de contractare şi a tarifului de participare au fost încasate de organizatorul licitaţiei, cu cel puţin 60 de minute înainte de data şi ora stabilite pentru începerea licitaţiei (pentru cele 4 zile de licitație).
13 Volumul lemnului de foc rezultat din masa lemnoasă valorificată pe picior din partizile provenite din lucrările de îngrijire şi conducere a arboretelor şi tăierile de igienă, care întrunesc condiţiile prevazute de art. 59, alin (51), lit c) din Legea 46/2008-
Codul Silvic republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se oferă spre valorificare de către operatorul economic adjudecatar, în ordinea de priorităţi
prevăzută la alin. (52)( Legea 46/2008-Codul Silvic republicată, cu modificările şi completările ulterioare) :
a) pentru necesarul de lemn al populaţiei, pe bază de solicitare individuală sau în baza solicitărilor centralizate de unităţile administrativ-teritoriale pe suprafaţa cărora este amplasat fondul forestier administrat de ocolul silvic de stat; această cantitate se valorifică prin vânzare directă, iar cumpărătorul acesteia nu are dreptul de comercializare;
b) pentru consumul propriu al unităţilor de interes local finanţate, integral sau parţial, de la bugetul de stat sau bugetul local, care nu desfăşoară activitate economică în sensul
reglementărilor comunitare în domeniul ajutorului de stat, în baza solicitării unităţii de interes local sau în baza solicitărilor centralizate de unităţile administrativ-teritoriale pe
suprafața cărora estre amplasat fondul forestier; această cantitate se valorifică prin vânzare directă, iar cumpărătorul acesteia nu are dreptul de comercializare;
c) consumul propriu al administratorilor fondului forestier proprietate publică a statului.
14. Pentru informații şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: Direcţia Silvică Suceava – Biroul Producţie, telefon 0230/216.785 interior 227/288

Organizator,
DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA
Director,
Ing. Sorin CIOBANU