GENERAL

Anunţ privind organizarea LICITAŢIEI intermediare de vânzare de masă lemnoasă pe picior

Anunţ privind organizarea LICITAŢIEI intermediare de vânzare de masă lemnoasă pe picior din fondul forestier proprietate publica a statului administrat de Direcţia
Silvică Suceava pentru producția anului 2022
1. Organizatorul licitaţiei: DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul in Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6, telefon 0230/217685, 0230/522564 fax 0230/521783, e-mail:
office@suceava.rosilva.ro
2. Data şi ora desfăşurării licitaţiei:
• 13.07.2022 ora 10:00 pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a statului al ocoalelor silvice: Broșteni, Crucea, Dorna Candrenilor, Iacobeni, Cârlibaba,
Breaza, Pojorâta,
• 14.07.2022 ora 09:00 pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a statului al ocoalelor silvice: Vama, Moldovița, Frasin, Stulpicani, Gura Humorului, Solca, Marginea, Putna, Falcău, Brodina, Mălini, Rașca și Fălticeni
Locul desfăşurării licitaţiei: platforma de licitație electronică a DIRECŢIEI SILVICE
SUCEAVA, disponibilă la adresa licitatiedssv.ro
3. Tipul licitaţiei: licitaţie ELECTRONICĂ
4. Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de
valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare.
6. Data desfăşurării şi ora începerii preselecţiei: 05.07.2022, începând cu ora 9 La
preselecție nu participă operatorii economici.
7. Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: Dosarele conţinând documentele solicitate conform Regulamentului aprobat prin HG 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare, se vor trimite DOAR prin poşta electronică (la adresa office@suceava.rosilva.ro sau licitatiedssv@gmail.com), în format pdf, semnate cu semnătura electronică
calificată sau sigiliu electronic calificat. Pentru înscrierea la LICITAŢIA ELECTRONICA operatorii economici vor transmite o cerere de înscriere la licitaţia electronică, cu indicarea identităţii lor electronice (adresa de e-mail validă a operatorului) conform modelului din Formularul 2, la care se anexează documentele solicitate conform Regulamentului aprobat prin HG 715/2017, cu modificările și completările ulterioare, până
la data de 04.07.2022, ora 16.00
.
8. Lista partizilor/grupajelor de partizi care se licitează, preţul de pornire la licitaţie pentru fiecare partidă/grupaj de partizi sunt afişate la sediul organizatorului şi pe site-urile: www.produselepadurii.ro, www.rosilva.ro şi www.silvasv.ro;
9. Volumul total de masă lemnoasă pe picior proprietate publică a statului oferit la licitaţie 112.518,48 m3,
a) din care pe natură de produse:
– produse principale: 2833,70 (m3);
– produse lucrări conservare: 1359,21 (m3);
– produse secundare: 94.535.30 (m3);
– produse accidentale: 11503,54 (m3);
– produse igienă: 2286,73 (m3);
b) pe specii şi grupe de specii:
– răşinoase: 96.163,74 (m3);
– fag: 11597,59 (m3;
– quercinee: 0,31 (m3);
– diverse moi: 941,16 (m3);
– diverse tari: 3815,68 (m3);
Masa lemnoasă pe picior în volum de 112.518,48 m3 care se oferă spre vânzare
provine din fondul forestier proprietate publică a statului certificat în sistemul Forest
Stewardship Council® FSC® (FSC – C109255).
10. Partida/grupajul de partizi rămasă/rămas neadjudecată/neadjudecat după încheierea
licitaţiei NU se supune vânzării prin negociere, conform prevederilor Regulamentului de
valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin H.G.
715/2017, cu modificările şi completările ulterioare.
11. Caietul de sarcini poate fi procurat de pe pagina organizatorului licitatiei
www.silvasv.ro începând cu data de:20.06.2022.
12. Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei:
• informaţiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, condiţiile
tehnice şi modalităţile concrete de realizare a conectării:
➢ conectarea se realizează introducând picior.licitatiedssv.ro în bara de
adrese a browser-ului de internet. Se poate accesa direct link-ul din pagina
principală de internet a Direcţiei Silvice Suceava – „LICITATIE ELECTRONICA”
sau secţiunea „b. LICITATII ML PICIOR” – „LICITATIE ELECTRONICA”;
➢ dispozitive ce pot fi utilizate: Calculator PC/ Laptop/ Tableta/ Telefon
smartphone (cu sistem Android, IOS, etc);
➢ conexiune la internet stabilă: Mobilă: minim 3G+(H+), de preferat 4G sau
Fixă: minim 10mbps;
➢ Dispozitiv cu browser de internet, cu posibilitate de suport a următoarelor browsere: Chrome , Opera, Mozilla, Safari, sau Microsoft ®EDGE, ori Internet Explorer versiune 10 sau mai mult.
➢ Riscurile neîndeplinirii condiţiilor tehnice minime de conectare la platforma electronică de licitaţie, conexiunea stabilă la internet cât şi asigurarea sursei
de energie electrică necesară funcţionării dispozitivelor operatorului, inclusiv cazul fortuit, cad în sarcina operatorului economic după începerea licitaţiei.
• criteriul de atribuire: preţul cel mai ridicat
• Licitaţia electronică se desfăşoară într-o singură rundă de licitare, conform paşilor descrişi în caietul de sarcini, în ordinea partizilor/grupajelor de partizi de la
ocoalele silvice programate a se licita, conform anunţului de licitaţie şi caietului de sarcini. Licitaţia electronică se închide după ultima partida de la ultimul ocol programat, iar ora estimată de finalizare în ziua de licitaţie este ora 19.00.
13 Volumul lemnului de foc rezultat din masa lemnoasă valorificată pe picior din partizile provenite din lucrările de îngrijire şi conducere a arboretelor şi tăierile de
igienă, care întrunesc condiţiile prevazute de art. 59, alin (51), lit c) din Legea 46/2008- Codul Silvic republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se oferă spre
valorificare de către operatorul economic adjudecatar, în ordinea de priorităţi prevăzută la alin. (52) ( Legea 46/2008-Codul Silvic republicată, cu modificările şi
completările ulterioare) :
a) pentru necesarul de lemn al populaţiei, pe bază de solicitare individuală sau în baza solicitărilor centralizate de unităţile administrativ-teritoriale pe suprafaţa cărora este amplasat fondul forestier administrat de ocolul silvic de stat; această cantitate se valorificăprin vânzare directă, iar cumpărătorul acesteia nu are dreptul de comercializare;
b ) pentru consumul propriu al unităţilor de interes local finanţate, integral sau parţial, de la bugetul de stat sau bugetul local, care nu desfăşoară activitate economică în sensulreglementărilor comunitare în  domeniul ajutorului de stat, în baza solicitării unităţii de interes local sau în baza solicitărilor centralizate de unităţile administrativ-teritoriale pe suprafaţa cărora estre amplasat fondul forestier; această cantitate se valorifică prin vânzare directă, iar cumpărătorul acesteia nu are dreptul de comercializare;
c) consumul propriu al administratorilor fondului forestier proprietate publică astatului.
14. Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei:Direcţia Silvică Suceava – Biroul Producţie, telefon 0230/216.785 interior 227/28

Organizator,
DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA
Director,
Ing. Sorin CIOBANU