ANUNȚ

Anunţ privind organizarea LICITAŢIEI ELECTRONICE INTERMEDIARE DE VÂNZARE DE LEMN FASONAT

1. Organizatorul licitaţiei: DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul in Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6,
telefon 0230/522.564, 0230/217685, fax 0230/521783, e-mail: office@suceava.rosilva.ro
2. Data desfăşurării şi ora de start a licitaţiei electronice:
– 28.09.2022, ora de start 10
00 pentru loturile din fondul forestier de stat și fondul forestier al
UAT, administrat de ocoalele silvice Broşteni, Crucea, Dorna Candrenilor, Vatra Dornei,
Iacobeni, Cârlibaba,
– 29.09.2022, ora de start 9
00 pentru loturile din fondul forestier de stat și fondul forestier al
UAT, administrat de ocoalele silvice Breaza, Pojorâta, Vama, Moldovița, Frasin, Stulpicani,
Gura Humorului,
– 30.09.2022, ora de start 9
00 pentru loturile din fondul forestier de stat și fondul forestier al
UAT, administrat de ocoalele silvice Solca, Marginea,;
-03.10.2022, ora de start 9
00 pentru loturile din fondul forestier de stat și fondul forestier al
UAT, administrat de ocoalele silvice Putna, Falcău, Brodina;
-04.10.2022, ora de start 9
00 pentru loturile din fondul forestier de stat și fondul forestier al
UAT, administrat de ocoalele silvice Mălini, Râșca;
-05.10.2022, ora de start 9
00 pentru loturile din fondul forestier de stat și fondul forestier al
UAT, administrat de ocoalele silvice Fălticeni, Dolhasca, Pătrăuți și Adâncata.
3. Locul desfăşurării licitaţiei: platforma de licitaţie electronică a DIRECŢIEI SILVICE SUCEAVA,
disponibilă la adresa licitatiedssv.ro
4. Tipul licitaţiei: LICITAŢIE ELECTRONICĂ pentru vânzarea de lemn fasonat
5. Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei
lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu
modificările și completările ulterioare şi a Legii 171/2010, cu modificările și completările ulterioare.
6. Data şi ora organizării preselecţiei: 20 septembrie 2022, ora 09
00
. La preselecţie nu participă
operatorii economici.
7. Data şi ora-limită până la care poate fi transmisă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie:
Dosarele conţinând documentele solicitate conform Regulamentului aprobat prin HG 715/2017, cu
modificările și completările ulterioare, precum şi Caietului de sarcini cu privire la pregătirea şi
desfăşurarea licitaţiei, se vor transmite la organizatorul licitaţiei – Direcţia Silvică Suceava, cu
sediul în Suceava, bd. 1 Mai, nr. 6 până la data de 19 septembrie 2022 ora 16
00 DOAR prin poşta
electronică (la adresa office@suceava.rosilva.ro sau licitatiedssv@gmail.com), în format pdf,
semnate cu semnătura electronică calificată sau sigiliu electronic calificat.
Pentru înscrierea la LICITAŢIA ELECTRONICA operatorii economici vor transmite o cerere de
înscriere la licitaţia electronică, cu indicarea identităţii lor electronice (adresa de e-mail validă a
operatorului) conform modelului din Formularul 2, la care se anexează documentele solicitate
conform Regulamentului aprobat prin HG 715/2017, cu modificările și completările ulterioare, precum
şi Caietului de sarcini cu privire la pregătirea şi desfăşurarea licitaţiei.
ATENŢIE!!!!
Conform art. 35 din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 715/2017, cu modificările şi completarile
ulterioare, operatorii economici vor transmite documentaţia pentru participarea la licitaţie
NUMAI prin mijloace electronice (posta electronica format pdf, semnate cu semnătura
electronică calificată sau sigiliu electronic calificat la adresa office@suceava.rosilva.ro)
8. Lista loturilor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de licitare pentru fiecare lot sunt
afişate la sediul organizatorului (www.silvasv.ro )şi pe site-ul www.rosilva.ro,.
9. Volumul total de lemn fasonat oferit la licitaţie din fondul forestier proprietate publică a statului este
42727,743 m3
,din care pe sortimente:
– bușteni gater răşinoase: ____________________31678,353 (m3);
– bușteni gater fag: __________________________1516,360 (m3);
– bușteni gater paltin: _________________________45,250 (m3);
– bușteni gater frasin: ________________________145,500 (m3);
– bușteni gater stejar: _________________________103,290 (m3);
– bușteni gater cires: ___________________________23,450 (m3);
– bușteni gater diverse tari: _____________________84,620(m3);
– bușteni gater diverse moi: ____________________150,480(m3);
– lemn c.r.: _________________________________4382,770(m3);
– lemn plăci: __________________________________242,250(m3);
– lemn foc : _________________________________4355,430(m3);
şi respectiv pe specii şi grupe de specii:
– răşinoase: ________________40617,183 (m3);
– fag: _______________________1516,360 (m3);
– paltin: _______________________45,240 (m3);
– frasin: _______________________145,500 (m3);

– stejar: _______________________119,690 (m3);
– cires: _________________________23,490 (m3);
– diverse tari: ____________________84,620(m3);
– diverse moi: ___________________175,700(m3);
Volumul total de lemn fasonat de 42727,743 m3oferit spre vânzare provine din fondul forestier proprietate
publică a statului, certificat în sistemul Forest Stewardship Council® (FSC- C109255).
Volumul total de cherestea de răşinoase oferit la licitaţie este de 70 mc (OS Putna), astfel:
– cherestea răşinoase: _____________70,000 (m3);
Volumul total de lemn fasonat oferit la licitaţie din fondul forestier proprietate publică a UAT Vatra Dornei
(administrat de OS Vatra Dornei și OS Iacobeni), UAT Monor (administrat de OS Vatra Dornei), UAT Dorna
Candrenilor (administrat de OS Dorna Candrenilor), UAT Marginea (administrat de OS Marginea), este
485,800 mc, din care pe sortimente:
– bușteni gater răşinoase: ___________________468,800 (m3);
– lemn c.r.: ________________________________17,000(m3);
şi respectiv pe specii şi grupe de specii:
– răşinoase: _________________485,800 (m3);
10. Volumul de lemn fasonat rămas neadjudecat nu se supune procedurii de vânzare prin negociere.
11. Operatorii economici pot procura Caietul de sarcini de pe pagina organizatorului licitației,
http://www.silvasv.ro și www.rosilva.ro începând cu data de: 14.09.2022
12. Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei:
• tariful de participare la licitaţie este de 150 lei
• banca şi contul organizatorului unde se depune garanţia de contractare şi tariful de participare la
licitaţie:
RO41 BRDE 340S V102 8710 3400 deschis la B.R.D. Suceava, sau
RO09 RZBR 0000 0600 0048 8044 deschis la RAIFFEISEN BANK – Suceava,
• informaţiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, condiţiile tehnice şi modalităţile
concrete de realizare a conectării:
➢ conectarea se realizează introducând fasonat.licitatiedssv.ro în bara de adrese a browser-ului
de internet. Se poate accesa direct link-ul din pagina principală de internet a Direcţiei Silvice
Suceava – „LICITATIE ELECTRONICA” sau secţiunea „b. LICITATII ML DRUM AUTO”
– „LICITATIE ELECTRONICA”;
➢ dispozitive ce pot fi utilizate: Calculator PC/ Laptop/ Tableta/ Telefon smartphone (cu sistem
Android, IOS, etc);
➢ conexiune la internet stabilă: Mobilă: minim 3G+(H+), de preferat 4G sau Fixă: minim
10mbps;
➢ Dispozitiv cu browser de internet, cu posibilitate de suport a următoarelor browsere: Chrome ,
Opera, Mozilla, Safari, sau Microsoft ®EDGE, ori Internet Explorer versiune 10 sau mai
mult.

➢ Riscurile neîndeplinirii condiţiilor tehnice minime de conectare la platforma electronică de
licitaţie, conexiunea stabilă la internet cât şi asigurarea sursei de energice electrică necesară
funcţionării dispozitivelor operatorului, inclusiv cazul fortuit, cad în sarcina operatorului
economic după începerea licitaţiei.
• criteriul de atribuire: preţul cel mai ridicat
• Licitaţia electronică se desfăşoară într-o singură rundă de licitare, conform paşilor descrişi în caietul
de sarcini, în ordinea loturilor de la ocoalele silvice programate a se licita în ziua respectivă,
conform anunţului de licitaţie şi caietului de sarcini. Licitaţia electronică se închide în fiecare zi de
licitaţie, după ultimul lot de la ultimul ocol programat pentru ziua respectivă, iar ora estimată de
finalizare în ziua de licitaţie este ora 21.00.
13. Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: Direcţia Silvică
Suceava – Biroul Producţie, telefon 0230/522.564, 0230/216.785 interior 227/288 sau email:
productie@suceava.rosilva.ro.

Organizator,

DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA
DIRECTOR,
Ing. Sorin CIOBANU