EDUCAȚIE

167 gradații de merit scoase la concurs, doar pentru personalul didactic de predare, conducere, îndrumare și control

În acest an nu sunt disponibile gradații pentru personalul didactic auxiliar, însemnând bibliotecari, laboranți, mediatori, adminis­tratori patrimoniu, instructori de educație și consilieri IŞJ. Ca și în ceilalți ani, cele mai multe gradații de merit sunt scoase la con­curs pentru învățătoare – 50, personal de conducere, îndrumare și control – 21, educatoare – 20 și discipline tehnice-ingineri – 14 u dosarele candidaților se depun la secretariatele unităților de învățământ în perioada 13 -21 mai a.c.  

În acest an nu sunt disponibile gradații pentru personalul didactic auxiliar, însemnând bibliotecari, laboranți, mediatori, administratori patrimoniu, instructori de educație și consilieri IŞJ. Ca și în ceilalți ani, cele mai multe gradații de merit sunt scoase la concurs pentru învățătoare-50, personal de Conducere, îndrumare și control-21, și educatoare-20, și discipline tehnice-ingineri-14. Dosarele candidaților se depun la secretariatele unităților de învățământ în perioada 13-21 mai a.c.

Concursul pentru obținerea gradației de merit pentru personalul din învățământ 2024 începe în data de 13 mai, cu depunerea dosarelor la secretariatul unității/instituției de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, termenul pentru această etapă fiind data de 21 mai. Sunt scoase la concurs un total de 167 gradații de merit, un număr mult mai mic față de concursul anterior, când au fost 396 de gradații, dintre care 28 pentru personalul didactic auxiliar.

În ședința de Consiliu de Administrație al IŞJ din data de 8 mai a.c. a fost stabilit numărul gradațiilor de merit repartizate pe categorii de personal și discipline. Potrivit documentelor publicate de inspectorat, în acest an nu sunt disponibile gradații pentru personalul didactic auxiliar, însemnând bibliotecari, laboranți, mediatori, administratori patrimoniu, instructori de educație și consilieri IŞJ.

Ca și în ceilalți ani, cele mai multe gradații de merit sunt scoase la concurs pentru învățătoare-50, personal de Conducere, îndrumare și control-21, și educatoare-20, și discipline tehnice-ingineri-14. Mai sunt disponibile 7 gradații pentru profesorii de limba română/latină, câte 6 la disciplinele matematică și învățământ special, câte 4 la limba franceză, limba engleză și educație fizică etc. Doar câte o gradație au la dispoziție profesorii de limba germană, limba ucraineană, istorie, socio-umane, educație socială, geografie, religie, chimie și cei din palate și cluburi ale copiilor.

Punctajul minim evaluat pentru acordarea gradației de merit este 75 de puncte. La concursul pentru acordarea gradației de merit poate participa personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar de stat, angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, cu o vechime în învățământul preuniversitar de cel puțin 5 ani, cu calificativul ”Foarte bine” în fiecare an școlar din perioada evaluată și care a dovedit performanțe deosebite în activitatea didactică cuantificată în rezultatele elevilor; inovarea didactică în pregătirea preșcolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor prin utilizarea tehnologiei și a internetului sau a altor modalități alternative de educație, în pregătirea elevilor distinși la competițiile școlare recunoscute de Ministerul Educației/inspectoratele școlare județene; prevenirea și combaterea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, în integrarea copiilor cu cerințe educaționale speciale și/sau tulburări de învățare în învățământul de masă, în progresele școlare ale elevilor în risc de abandon școlar, în inițierea și managementul unor proiecte școlare care au condus la consolidarea culturii școlare centrate pe progres, cooperare și incluziune.

Documentele justificative privind activitatea vor fi depuse la secretariatul IŞJ în ziua de 22 mai de către candidații din zonele Rădăuți, Siret, Gura Humorului, Câmpulung și Vatra Dornei și pe 23 mai de cei din zonele Fălticeni, Suceava și municipiul Suceava. Analiza dosarelor de către inspectorul școlar care coordonează disciplina, cu consultarea consiliului consultativ, și elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în specialitate; verificarea dosarelor și acordarea punctajelor de către comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradației de merit; aprobarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar și afișarea acestei liste la avizierul și pe site-ul Inspectoratului școlar, va avea loc în perioada: 24 mai – 12 iunie. Validarea rezultatelor finale ale concursului și afișarea acestora la avizierul și pe site-ul IŞJ se va face până la 28 iunie.