GENERAL

10 POSTURI VACANTE DE AGENT DE POLIȚIE CU ATRIBUȚII PE LINIE DE SIGURANȚĂ PUBLICĂ

Începând cu data de 21.06.2022 s-a demarat procedura de ocupare a 10 posturi vacante de agent de poliţie cu atribuții pe linie de siguranță publică, prin angajare fără concurs.

 

Pot participa la procedura de ocupare, persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții generale, valabile pentru toate posturile aflate în procedură de ocupare:

 1. să aibă cetățenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exercițiu;
 4. să fie apți din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, activitate ce se va realiza în perioada 04.07. – 20.07.2022, prin grija structurilor de resurse umane ale unităților în al căror state de organizare se află posturile vacante);
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți;
 6. să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist;
 7. să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea;
 8. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;
 9. să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 10. să nu fi desfășurat activități de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 11. să nu aibă, la încadrarea ca polițist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizații cu caracter politic;
 12. să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară (condiție ce va fi verificată cu ocazia examinării medicale);
 13. dacă prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate nu dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deținute în rezervă;
 14. să dețină permis de conducere categoria „B”;
 15. de asemenea, pentru a participa la procedură persoanele interesate trebuie să îndeplinească și condițiile de studii din fișa postului, pentru toate posturile în procedură, după cum urmează:

 – studii medii cu diplomă de bacalaureat

Înscrierea candidaților se va realiza pe toate posturile ce se regăsesc în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, până la 01.07.2022 (inclusiv în zilele nelucrătoare, pe data de 01.07.2022 doar până la orele 16:00) online la adresa de e-mail sursaexterna@sv.politiaromana.ro

         Dosarul de recrutare va cuprinde următoarele documente:

 1. cererea de înscriere;
 2. CV;
 3. copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerințele postului (diploma de bacalaureat); (se vor accepta adeverințele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate. Termenul de valabilitate al adeverinței de studii este până la eliberarea actului de studiu, dar nu mai mult de 12 luni de la data eliberării acesteia. (Candidații care au absolvit studiile în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Național de Recunoaștere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educației Naţionale);
 4. copie a actului de identitate, a carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare, a altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă și dacă este cazul ale livretului militar;
 5. copii ale certificatului de naștere al candidatului, soțului/soției şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătorești privind starea civilă;
 6. copie a permisului de conducere, categoria „B”;
 7. autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului ;
 8. extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar (extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului);
 9. o fotografie color cu dimensiunile 9×12 cm;
 10. adeverință eliberată de către medicul de familie, însoțită de consimțământ informat, în condițiile ordinului ministrului afacerilor interne privind examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile MAI, precum şi la concursurile de încadrare în MAI, din care să rezulte că este clinic sănătos pentru participarea la concursul de încadrare în MAI, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției.
 11. aviz psihologic din care să rezulte aptitudinea privind deținerea, portul şi folosirea armelor şi munițiilor letale sau neletale supuse autorizării, emis cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției, de către un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de examinări, atestat în condițiile legii;
 12. declarația de confirmare a cunoașterii şi acceptării condițiilor de recrutare.

Selecția va consta într-un test scris, precum și în susținerea următoarelor probe eliminatorii: evaluare psihologică și medicală în perioada 04.07. – 20.07.2022, evaluarea performanțelor fizice în perioada 26.07.2022-02.08.2022.

         Proba scrisă va consta într-un test scris, de tip grilă, elaborat de către Comisia de angajare din cadrul I.G.P.R. din tematica şi bibliografia recomandată, având ca scop verificarea cunoștințelor de specialitate pe care le au candidații şi va avea loc la data de 06.08.2022.

 

În acest context, vă adresăm rugămintea de a mediatiza demersul de angajare fără concurs, cu precizarea că alte date utile se regsesc pe site-ul de internet al inspectoratului, http://sv.politiaromana.ro – secţiunea „Carieră – ocupare posturi vacante”.

 

sursa/IPJ Suceava